Sociale ydelser


Grønland følger den nordiske model på socialområdet. Hvis bestemte forudsætninger er opfyldt, har personer med bopæl i Grønland ret til indkomsterstattende ydelser i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom og barsel. Borgere med lav eller ingen indkomst, der ikke opfylder forudsætningerne, har i stedet ret til offentlig hjælp. Familier med lav indkomst har også ret til boligsikring og børnetilskud.

Borgere med nedsat arbejdsevne, der ikke er fyldt 66 år, kan søge om førtidspension. Borgere som er fyldt 66, er berettiget til alderspension. Alders- og førtidspensionister kan tilbydes hjælp og pleje i eget hjem, eller tilbydes et plads på et plejehjem hvis nødvendigt.

Borgere med handicap har ret til hjælpemidler, der kan kompensere for handicappet. Typen af hjælpemiddel fastsættes individuelt. Der kan f.eks. være tale om daglig hjælp fra en støtteperson, ledsagelse under rejse eller fuldtidsophold på en handicapinstitution. Borgere med handicap har mulighed for at arbejde på et beskyttet værksted.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2019 Midlertidige indkomsterstattende ydelser

29. juni 2020
Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser 2019
I 2019 modtog 4.760 personer i alt 76 mio. kr. i offentlig hjælp, 2.295 personer i alt 30 mio. i arbejdsmarkedsydelser, og 1.030 personer i alt 30 mio. kr. i dagpenge ved barsel m.v. For offentlig hjælp er antallet af modtagere faldet med 6 pct. i forhold til 2018, mens det samlede udbetalte beløb er faldet med 14 pct. For arbejdsmarkedsydelser er antallet af modtagere faldet med 10 pct. i forhold til 2018, mens det samlede udbetalte beløb er faldet med 5 pct.

Læs artikel: her

2019 Modtagere af offentlige pensioner

29. juni 2020
Modtagere af offentlige pensioner 2019
I nærværende publikation opgøres antallet af alders- og førtidspensionister i december måned i årene 2016-2019.

Læs artikel: her

2019 Modtagere af børnetilskud i december

15. juni 2020
Modtagere af børnetilskud i december 2019
I december 2019 blev der udbetalt børnetilskud til 3.679 personer. Både i 2018 og 2019 befandt 38 pct. af modtagerne sig i den del af modtagergruppen, der havde en forventet skattepligtig indkomst på 0-130.000 kr, mod 52 pct i 2017. Dette skyldes den nye beregningsmodel, der blev indført i 2018.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Arbejdsmarkedsydelser og barsel

Arbejdsmarkedsydelser og barselsdagpenge efter tid, kommune, ydelser, alder, køn og enhed (soD006)
Arbejdsmarkedsydelser og barselsdagpenge efter tid, kommune, ydelser, alder, køn og enhed (soD007)
Arbejdsmarkedsydelser og barselsdagpenge efter tid, kommune, ydelser,alder, køn og enhed (soD009)

Offentlig hjælp

Offentlig hjælp efter tid, kommune, ydelser, alder, køn og enhed (soD004)
Offentlig hjælp efter tid, kommune, ydelser, belobsgruppe, alder og køn (soD005)
Offentlig hjælp efter tid, distrikt, ydelser, alder, køn og enhed (soD008)
Offentlig hjælp opgjort på familier, efter tid, kommune, antal voksne,antal børn,ydelser og enhed (soD010)
Offentlig hjælp opgjort på familier,efter tid, kommune, antal voksne,antal børn,ydelser og belobsgruppe (soD011)
Offentlig hjælp opgjort på familier, efter tid,distrikt,antal voksne,antal børn,ydelse og beløbsgruppe (soD012)

Alderspensionister

Alderspensionister i december fordelt på tid, aldergruppe og køn (SODAPE1)
Alderspensionister i december fordelt på tid, køn og beløbsgruppe (SODAPE2)
Alderspensionister i december fordelt på tid, aldergruppe og distrikt (SODPEN2)

Førtidspensionister

Førtidspensionister i december fordelt på tid, aldergruppe og køn (SODFPE1)
Førtidspensionister i december fordelt på tid, beløbsgruppe og køn (SODFPE2)
Førtidspensionister i december fordelt på tid, aldergruppe og distrikt (SODPEN3)

Pensionister

Pensionister i december fordelt på tid, pensionstype, distrikt og køn (SODPEN1)
Pensionister i december fordelt på tid, pensionstype, bosted og køn (SODPEN4)
Pensionsmodtagere og udbetalte beløb i december, efter lovhjemmel (SODPEN6)

Til- og afgang af pensionister

Til- og afgang af alderspensionister fordelt på tid og aldergruppe (SODAPE3)
Til- og afgang af førtidspensionister fordelt på tid og aldergruppe (SODFPE3)

Arkiv

Overlevelsestavle (BEDDT)
Døde efter tid, distrikt, dødsårsag, køn og alder (BEDLD1)
Døde efter tid, distrikt, bosted, dødsårsag og køn (BEDLD2)
Antal levendefødte fordelt efter levendefødtnummer og moders alder. (BEDLEVNR)
Levendefødte efter tid, mors alder, mors fødested, køn, vægt og længde (BEDLL1)
Levendefødte efter tid, distrikt, mors alder5, mors fødested, køn, vægt og længde (BEDLL2)
Befolkningen i kommunerne(2018) 1. Januar 1977-2017 (BEDST2A)
Befolkningen i distrikter og kommuner. Kvartalsopgørelse 2017-2019 (BEDSTK3)
Boliger efter distrikt, tid og bosted (BOD001)
Tilgangen af boliger efter distrikt, bosted og tid (BOD002)
Boligbyggeriet efter bosted og tid (BOD003)
Antal boliger pr. 1. januar efter ejerforhold, tid og bosted (BOD004)
Boligtilgangen efter type, ejerforhold og tid (BODBE1)
Boligbestanden efter tid, distrikt, bosted og type (BODBE2)
Boligtilgangen efter bosted, distrikt og tid (BODBE3)
Boligbestanden efter tid, distrikt og areal (BODBEST2)
Boligbestanden efter tid, distrikt og beboelsesrum (BODBEST3)
Antal personer pr. bolig pr. 1. januar efter distrikt, art, bosted og tid (BODPERS)
Lukket Nedbørsmængder (END1NED)
Gennemsnitligt antal ansatte by branche and tid (ESDANS)
Balance for brancherne by branche, post, type and tid (ESDBAL)
Investeringer efter brance, investering, art og tid (ESDINV)
Resultatopgørelse for brancherne by brance, poster and tid (ESDRES)
Antal virksomheder efter hovedbranche, (AFSLUTTETT) (ESD1AGB2000)
Antal virksomheder efter driftform, (AFSLUTTET) (ESD2AGB2000)
Antal virksomheder efter kommune, (AFSLUTTET) (ESD3AGB2000)
Antal virksomheder efter lønsumsinterval, (AFSLUTTET) (ESD4AGB2000)
Antal virksomheder efter kommune, (AFSLUTTET) (ESD5AGB2000)
Antal virksomheder efter hovedbranche, (AFSLUTTET) (ESD6AGB2000)
Gyldige jagtbeviser for erhvervs- og fritidsfangere, Grønland (FIDJABE)
Eksport efter SITC og tid (IED2SITC)
Detaljeret eksport på produkter, enhed og tid (IEDDETEX)
Detaljeret import på produkter, enhed og tid (IEDDETIM)
Import efter anvendelse og tid (IED1ANV)
Værdi af import efter SITC og tid (IED1SITC)
Erhvervenes produktion (2003-2016) (NRD03)
Erhvervenes bruttoværditilvækst (2003-2016) (NRD04)
Aflønning af ansatte (2003-2016) (NRD05)
NRD14 Input-Output tabel 9x9 (NRD14)
NRDBAL Nationalregnskabet (million DKK) efter konti og tid (NRDBAL)
Sociale ydelser 2004-2008 efter kommune, ydelse, alder, tid, køn og enhed (SOD001)
Sociale ydelser 2009-2017 efter tid, kommune, ydelser, aldergruppe, køn og enhed (SOD002)
Sociale ydelser fordelt på ydelsestype efter tid, ydelsestype, beløbsgruppe, aldersgruppe og køn (SOD003)
Smitsomme kønssygdomme 1990-2008 - lukket (SUDLSKS2H)
Krydstogtspassagerafgift efter tid, måned og betalt afgift (TUDKA)
Påbegyndte efterskoleforløb 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESA)
Aktive efterskoleelever 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESB)
Afbrudte efterskoleforløb 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESC)
Gennemførte efterskoleforløb 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESD)
Uddannelse og beskæftigelse for fastboende unge mellem 16 og 25 år (UDDUMG1)
Uddannelse og beskæftigelse for fastboende unge mellem 16 og 25 år efter distrikt (UDDUMG2)

Social forsorg

Modtagere af beskæftigelsesvederlag, efter beløb og aldersgruppe. (SODBV01)
Modtagere af beskæftigelsesvederlag, efter beløb og kommune. (SODBV02)
Beboere og pladser på Selvstyrets B & U - og handicapinstitutioner, på institutionsnavn og institutionstype (SODFO1)
Beboere og pladser på Selvstyrets B & U - og handicapinstitutioner, på by og institutionstype (SODFO2)
Beboere på Selvstyrets B & U- og handicapinstitutioner, fordelt på køn,alder og institutionstype (SODFO3)

Planlagte publikationer i år


De økonomisk udsatte 2019  ( 14. december 2020 )


Læs vore publikationer om...Socialområdet

 • 2019 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2019 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2019 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2019 Modtagere af Boligsikring i december
 • 2014 - 2018 De økonomisk udsatte
 • 2018 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2018 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2018 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2018 Modtagere af Boligsikring i december
 • 2013 - 2017 De økonomisk udsatte
 • 2017 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2017 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2017 Modtagere af Boligsikring i december
 • 2017 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2012 - 2016 De økonomisk udsatte
 • 2016 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2016 Modtagere af Boligsikring i december
 • 2016 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2016 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2011 - 2015 De økonomisk udsatte
 • Modtagere af børnetilskud i december
 • Modtagere af Boligsikring i december
 • 2015 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2015 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2014 Modtagere af børnetilskud
 • 2014 Modtagere af boligskring
 • 2014 Modtagere af sociale ydelser
 • 2014 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2014 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2013 Modtagere af sociale ydelser
 • 2010 Modtagere af sociale ydelser
 • 2009 Modtagere af sociale ydelser
 • 2008 Modtagere af sociale ydelser
 • 2007 Modtagere af sociale ydelser
 • 2006 Modtagere af sociale ydelser
 • 2005 Modtagere af sociale ydelser
 • 2004 Modtagere af sociale ydelser
 • 2003 Modtagere af sociale ydelser
 • 1997-2002 Modtagere af sociale ydelser
 • 1996-2001 Modtagere af sociale ydelser
 • 1999-2000 Modtagere af sociale ydelser
 • Læs vore publikationer om...  Socialområdet

 • 2019 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2019 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2019 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2019 Modtagere af Boligsikring i december
 • 2014 - 2018 De økonomisk udsatte
 • 2018 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2018 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2018 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2018 Modtagere af Boligsikring i december
 • 2013 - 2017 De økonomisk udsatte
 • 2017 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2017 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2017 Modtagere af Boligsikring i december
 • 2017 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2012 - 2016 De økonomisk udsatte
 • 2016 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2016 Modtagere af Boligsikring i december
 • 2016 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2016 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2011 - 2015 De økonomisk udsatte
 • Modtagere af børnetilskud i december
 • Modtagere af Boligsikring i december
 • 2015 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2015 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2014 Modtagere af børnetilskud
 • 2014 Modtagere af boligskring
 • 2014 Modtagere af sociale ydelser
 • 2014 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2014 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2013 Modtagere af sociale ydelser
 • 2010 Modtagere af sociale ydelser
 • 2009 Modtagere af sociale ydelser
 • 2008 Modtagere af sociale ydelser
 • 2007 Modtagere af sociale ydelser
 • 2006 Modtagere af sociale ydelser
 • 2005 Modtagere af sociale ydelser
 • 2004 Modtagere af sociale ydelser
 • 2003 Modtagere af sociale ydelser
 • 1997-2002 Modtagere af sociale ydelser
 • 1996-2001 Modtagere af sociale ydelser
 • 1999-2000 Modtagere af sociale ydelser

 • Hvor mange hedder?


  De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Hvor mange hedder?
  De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?