Sociale ydelser


Statistikken over sociale ydelser for 2014 er udvidet i forhold til tidligere år. Statistikken deles i flere udgivelser, nemlig ”Modtagere af sociale ydelser 2014”, ”Modtagere af offentlige pensioner 2014” og ” Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser” I Modtagere af sociale ydelser 2014 indgår alle personer, der i løbet af 2014 er registeret som modtagere af de pågældende ydelser, uanset udbetalingens størrelse og uanset om ydelsen er modtaget i en kortere eller længere periode i 2014. Oplysninger om modtageren findes kun i Statistikbanken under Sociale ydelser på Grønlands Statistiks hjemmeside. Modtagere af offentlige pensioner 2014 er en ny udgivelse som omhandler modtagere af grundbeløbet for alderspension og førtidspension i december måned, som samtidig er registeret med folkeregisteradresse i Grønland ultimo året. Ligeledes er modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser også en ny udgivelse som beskriver modtagere af offentlig hjælp, arbejdsmarkedsydelse og barselsdagpenge. Statistikken omfatter alene personer, der modtager mere end 500 kr. i offentlig hjælp og 1.000 kr. i arbejdsmarkedsydelser og barselsdagpenge om året og som samtidig er registeret med folkeregisteradresse i Grønland ultimo året. Man kan udtrække oplysningerne i de nye publikationer fra Statistikbanken.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2018 Modtagere af børnetilskud i december

13. juni 2019
Modtagere af børnetilskud i december 2018
I december 2018 blev der udbetalt børnetilskud til 3.880 personer. 38 pct. af modtagerne befandt sig i den del af modtagergruppen, der havde en forventet skattepligtig indkomst på 0-130.000 kr. mod 52 pct. i 2017.

Læs artikel: her

2018 Modtagere af Boligsikring i december

13. juni 2019
Modtagere af boligsikring i december 2018
I 2018 modtog 172 færre husstande boligsikring end i 2017, og dermed fortsætter den nedadgående tendens.

Læs artikel: her

2013 - 2017 De økonomisk udsatte

12. december 2018
De økonomisk udsatte 2013 - 2017
Udgivelsen afgrænser antallet af personer i Grønland, der kan betegnes som økonomisk udsatte. Der fokuseres på personernes alder, køn og familie samt den lokalitet, hvor de har bopæl.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Arbejdsmarkedsydelser og barsel

Arbejdsmarkedsydelser og barselsdagpenge efter tid, kommune, ydelser, alder, køn og enhed (SOD006)
Arbejdsmarkedsydelser og barselsdagpenge efter tid, kommune, ydelser, belobsgruppe, alder, køn og enhed (SOD007)
Arbejdsmarkedsydelser og barselsdagpenge efter tid, distrikt, ydelser, alder, køn og enhed (SOD009)

Offentlig hjælp

Offentlig hjælp efter tid, kommune, ydelser, alder, køn og enhed (SOD004)
Offentlig hjælp efter tid, kommune, ydelser, belobsgruppe, alder, køn og enhed (SOD005)
Offentlig hjælp efter tid, distrikt, ydelser, alder, køn og enhed (SOD008)

Alderspensionister

Alderspensionister i december fordelt på tid, aldergruppe og køn (SODAPE1)
Alderspensionister i december fordelt på tid, køn og beløbsgruppe (SODAPE2)
Alderspensionister i december fordelt på tid, aldergruppe og distrikt (SODPEN2)

Førtidspensionister

Førtidspensionister i december fordelt på tid, aldergruppe og køn (SODFPE1)
Førtidspensionister i december fordelt på tid, beløbsgruppe og køn (SODFPE2)
Førtidspensionister i december fordelt på tid, aldergruppe og distrikt (SODPEN3)

Pensionister

Pensionister i december fordelt på tid, pensionstype, distrikt og køn (SODPEN1)
Pensionister i december fordelt på tid, pensionstype, bosted og køn (SODPEN4)
Pensionister i december fordelt på tid, pensionstype, livsfase og indtægtsregulering (SODPEN5)

Til- og afgang af pensionister

Til- og afgang af alderspensionister fordelt på tid og aldergruppe (SODAPE3)
Til- og afgang af førtidspensionister fordelt på tid og aldergruppe (SODFPE3)

Arkiv

Overlevelsestavle (BEDDT)
Døde efter tid, distrikt, dødsårsag, køn og alder (BEDLD1)
Døde efter tid, distrikt, bosted, dødsårsag og køn (BEDLD2)
Levendefødte efter tid, mors alder, mors fødested, køn, vægt og længde (BEDLL1)
Levendefødte efter tid, distrikt, mors alder5, mors fødested, køn, vægt og længde (BEDLL2)
Befolkningsfremskrivning 2017-2040 (BEDPROG)
Regionale befolkningsfremskrivninger (BEDPROGREG)
Befolkningen i kommunerne(2018) 1. Januar 1977-2017 (BEDST2A)
Befolkningen i distrikter og kommuner. Kvartalsopgørelse 2017-2019 (BEDSTK3)
Boliger efter distrikt, tid og bosted (BOD001)
Tilgangen af boliger efter distrikt, bosted og tid (BOD002)
Boligbyggeriet efter bosted og tid (BOD003)
Antal boliger pr. 1. januar efter ejerforhold, tid og bosted (BOD004)
Boligtilgangen efter type, ejerforhold og tid (BODBE1)
Boligbestanden efter tid, distrikt, bosted og type (BODBE2)
Boligtilgangen efter bosted, distrikt og tid (BODBE3)
Boligbestanden efter tid, distrikt og areal (BODBEST2)
Boligbestanden efter tid, distrikt og beboelsesrum (BODBEST3)
Antal personer pr. bolig pr. 1. januar efter distrikt, art, bosted og tid (BODPERS)
Lukket Nedbørsmængder (END1NED)
Gennemsnitligt antal ansatte by branche and tid (ESDANS)
Balance for brancherne by branche, post, type and tid (ESDBAL)
Investeringer efter brance, investering, art og tid (ESDINV)
Resultatopgørelse for brancherne by brance, poster and tid (ESDRES)
Antal virksomheder efter hovedbranche, (AFSLUTTETT) (ESD1AGB2000)
Antal virksomheder efter driftform, (AFSLUTTET) (ESD2AGB2000)
Antal virksomheder efter kommune, (AFSLUTTET) (ESD3AGB2000)
Antal virksomheder efter lønsumsinterval, (AFSLUTTET) (ESD4AGB2000)
Antal virksomheder efter kommune, (AFSLUTTET) (ESD5AGB2000)
Antal virksomheder efter hovedbranche, (AFSLUTTET) (ESD6AGB2000)
Gyldige jagtbeviser for erhvervs- og fritidsfangere, Grønland (FIDJABE)
Eksport efter SITC og tid (IED2SITC)
Detaljeret eksport på produkter, enhed og tid (IEDDETEX)
Detaljeret import på produkter, enhed og tid (IEDDETIM)
Import efter anvendelse og tid (IED1ANV)
Værdi af import efter SITC og tid (IED1SITC)
Erhvervenes produktion (2003-2016) (NRD03)
Erhvervenes bruttoværditilvækst (2003-2016) (NRD04)
Aflønning af ansatte (2003-2016) (NRD05)
NRDBAL Nationalregnskabet (million DKK) efter konti og tid (NRDBAL)
Sociale ydelser 2004-2008 efter kommune, ydelse, alder, tid, køn og enhed (SOD001)
Sociale ydelser 2009-2017 efter tid, kommune, ydelser, aldergruppe, køn og enhed (SOD002)
Sociale ydelser fordelt på ydelsestype efter tid, ydelsestype, beløbsgruppe, aldersgruppe og køn (SOD003)
Krydstogtspassagerafgift efter tid, måned og betalt afgift (TUDKA)
Påbegyndte efterskoleforløb 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESA)
Aktive efterskoleelever 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESB)
Afbrudte efterskoleforløb 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESC)
Gennemførte efterskoleforløb 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESD)
Uddannelse og beskæftigelse for fastboende unge mellem 16 og 25 år (UDDUMG1)
Uddannelse og beskæftigelse for fastboende unge mellem 16 og 25 år efter distrikt (UDDUMG2)

Social forsorg

Beboere og pladser på Selvstyrets B & U - og handicapinstitutioner, på institutionsnavn og institutionstype (SODFO1)
Beboere og pladser på Selvstyrets B & U - og handicapinstitutioner, på by og institutionstype (SODFO2)
Beboere på Selvstyrets B & U- og handicapinstitutioner, fordelt på køn,alder og institutionstype (SODFO3)

Planlagte publikationer i år


Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser 2018  ( 28. juni 2019 )
Modtagere af offentlige pensioner 2018  ( 28. juni 2019 )
Modtagere af sociale ydelser 2018  ( 5. juli 2019 )
De økonomisk udsatte 2018  ( 12. december 2019 )


Læs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?