1. Indledning

Nærværende publikation afgrænser antallet af personer i Grønland, der kan betegnes som økonomisk udsatte. Der fokuseres på personernes alder, køn og familie samt den lokalitet, hvor de har bopæl.  Der tages udgangspunkt i en tilsvarende medianindkomstanalyse fra det danske ekspertudvalg om fattigdom. I den grønlandske undersøgelse anvendes imidlertid betegnelsen økonomisk udsatte frem for betegnelsen fattige for at understrege, at der ikke politisk er taget stilling til en eventuel fattigdomsgrænse.

 

Publikationens struktur

I publikationens kapitel 2 opridses baggrunden for analysen. Der tages udgangspunkt i den tilsvarende medianindkomstanalyse fra det danske ekspertudvalg om fattigdom[1]. Der redegøres kort for de overvejelser, der ligger til grund for analysen med særlig fokus på de områder, hvor Grønlands Statistik har valgt en anden metode end den danske.

 

I Kapitel 3 gennemgås resultaterne af den grønlandske analyse. Der fremlægges tal for hvor mange personer, der kan betegnes som økonomisk udsatte, og personerne fordeles efter familie, alder, køn samt den lokalitet, hvor de har bopæl.

 

En person betegnes som økonomisk udsat, hvis personens indkomst i en treårig periode hvert år har ligget under en given kritisk indkomstgrænse. Der oplistes resultater, hvor indkomstgrænsen for at være økonomisk udsat fastsættes til henholdsvis 50 pct. og 60 pct. af medianindkomsten.

 

Forskelle til andre opgørelser

I tilknytning til Grønlands Statistiks indkomststatistik udgives allerede tidsserier for en række internationalt anerkendte mål for indkomstulighed[2].

 

Gini-koefficienten, at Risk of Poverty-rate og 80/20-ratio er tre forskellige ulighedsmål, der med forskelligt fokus beskriver en indkomstfordeling. De tre fordelingsmål beskriver hvert deres område af indkomstfordelingen.

 

·         Gini-koefficienten er et mål for fordelingen af alle indkomsterne, mens

·         målet for den relative fattigdom (at-risk-of-poverty rate) fokuserer på de laveste indkomster, og

·         ratio-80/20 beskriver forholdet mellem de højeste og de laveste indkomster.

 

Grønlands Statistik udgiver desuden en række særlige tabeller i indkomstpublikationen, hvor indkomstfordelingen blandt husstande med børn belyses.

 

Baggrund for udgivelsen og kommende udgivelser

Grønlands Statistik fik i Finanslov 2015 forøget bevillingen bl.a. for at finansiere en statistik, der belyser de økonomisk dårligst stillede.

 

Publikationen udkommer en gang om året i forlængelse af Grønlands Statistiks indkomstpublikation.

 

Nærværende publikation er den 3. i rækken af udgivelser om økonomisk udsatte. Familiestatistikken revideres årligt på baggrund af ny oplysninger om pardannelser, faderskab mv. Desuden er der foretaget revisioner i nogle af de registre på socialområdet, uddannelsesområdet og indkomstområdet, som ligger til grund for beregningen af økonomisk udsatte. Antallet af økonomisk udsatte beregnes derfor i forbindelse med nærværende publikation for hele perioden 2011-2017, og der kan være mindre ændringer i resultaterne i forhold til publikationen ”De økonomisk udsatte i perioden 2012-2016”, som udkom i december 2017.

 

Statistikbanken

I statistikbanken er der mulighed for at lave udtræk af statistikken ved at kombinere variable som bopæl, alder, køn, og år. I statistikbanken er der opgørelser tilbage til år 2011.

 [1] Ekspertudvalget for fattigdom, 2013. En dansk fattigdomsgrænse – analyser og forslag til opgørelsesmetoder

[2] Grønlands Statistik, 2017. Indkomststatistik 2017