Lærlinge 2012 - 2018

·         I 2018 var der 732 årslærlinge. Det er et fald på 2 pct. i forhold til året før. Siden 2012 er antallet faldet med 217 årslærlinge.

·         Bygge- og anlægsbranchen står for 28 pct. af alle lærepladser, efterfulgt af handelsbranchen og offentlig administration og service.

·         Handelsbranchen og bygge- og anlægsbranchen har flest lærlinge pr. faglært medarbejder, henholdsvis 22 og 21 årslærlinge pr. 100 faglærte. Gennemsnittet for alle brancher er 10 årslærlinge.

·         Lærlingene er blevet ældre de sidste fem år. I 2012 var 60 procent af lærlingene under 25 år. I 2018 er tallet faldet til 42 procent.

 

Definition

Statistikken omhandler kun lærlinge på erhvervsuddannelserne, som er berettiget til lærlingetilskud. Lærlinge på uddannelsesstøtte er derfor ikke inkluderet. Se metodeafsnittet for nærmere definition.

Publikationen anvender termen ”årslærling”. En årslærling defineres som 12 lærlingemåneder. Det kan fx være én lærling i 12 måneder eller to lærlinge i 6 måneder.

 

Lille fald i antallet af lærlinge fra 2017 til 2018

I 2018 var der 732 årslærlinge. Det er et fald på 2 pct. i forhold til 2017. Siden 2012 er antallet faldet med 217 årslærlinge. Det største fald er sket i perioden frem til 2015. Antallet af lærlinge oplevede en stigning i sidste halvdel af 2017, men har igennem 2018 oplevet et mindre fald.

 

Figur 1. Antallet af lærlinge pr. måned, 2012-2018

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDLBR).

 

Flest lærlinge i bygge- og anlægsbranchen

Bygge- og anlægsbranchen stod for 28 pct. af alle årslærlinge i 2018, efterfulgt af handelsbranchen og offentlig administration og service. Samlet set stod de tre brancher for 68 pct. af alle årslærlinge.

Det største fald i antallet af årslærlinge er sket i handelsbranchen, hvor der var 73 færre årslærlinge i 2018 i forhold til 2012. Den største stigning i antallet af årslærlinge er sket inden for fiskeri, fangst og landbrug, hvor antallet af årslærlinge steg med 19 i perioden 2012 til 2018. Stigningen er sket på trods af en generel nedgang i antallet af årslærlinge i samme periode.

 

Tabel 1: Årslærlinge fordelt på brancher, 2012, 2015 og 2018

 

2012

2015

2018

 

Antal

Andel i pct.

Antal

Andel i pct.

Antal

Andel i pct.

Fiskeri, fangst og landbrug ............

11

1

20

3

30

4

Råstofudvinding ....................

7

1

4

1

4

1

Industri ...........................

15

2

13

2

9

1

Energi- og vandforsyning .............

15

2

16

2

22

3

Bygge og anlæg ....................

227

24

182

24

205

28

Handel ...........................

235

25

172

23

162

22

Hotel- og restauration ................

30

3

27

4

16

2

Transport .........................

144

15

103

14

92

13

Forretningsservice ...................

53

6

38

5

30

4

Offentlig administration og service .......

177

19

152

20

135

18

Øvrige serviceerhverv ................

37

4

29

4

27

4

I alt ..............................

950

 

756

 

732

 

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDLBR).

 

Lærlinge-kvoten – definition

For at blive godkendt som læreplads, kræver det at arbejdspladsen har faglærte medarbejdere, som kan oplære lærlingene. For at give et mere retvisende billede af hvilke brancher, der tager flest lærlinge, skal antallet af lærlinge derfor sammenholdes med antallet af faglærte medarbejdere.

Lærlingekvoten opgøres som antallet af lærlinge pr. 100aglærte medarbejdere. Lærlingekvoten tager ikke hensyn til de forskellige uddannelser, men opgøres ud fra beskæftigelsen i brancherne. Lærlingekvoten er beregnet på baggrund af data fra 2017, da der endnu ikke foreligger nyere beskæftigelsestal.

 

Flest lærlinge pr. faglært medarbejder i handelsbranchen

Den gennemsnitlige lærlingekvote er faldet fra 15 i 2012 til 10 i 2017. Der er blevet færre lærlinge pr. faglært medarbejder i virksomhederne. Nedgangen i antallet af årslærlinge siden 2012 er derfor ikke sket som følge af færre faglærte medarbejdere.

Handelsbranchen og bygge- og anlægsbranchen havde den største lærlingekvote i 2017. Her var der henholdsvis 24 og 22 årslærlinge pr. 100. faglærte medarbejdere.

Selvom hotel- og restaurantionsbranchen, industri og øvrige serviceerhverv kun stod for 2-4 procent af det samlede antal årslærlinge, så havde brancherne en lærlingekvote på mellem 11 og 20 i 2017. De har dermed flere lærlinge i forhold til antallet af faglærte medarbejdere end gennemsnittet.

 

Figur 2. Lærlinge-kvoten opdelt på brancher, 2012 og 2017

 

Note: Lærlingekvoten: antal lærlinge pr. 100 faglærte medarbejdere

Kilde: Grønlands Statistik- egne beregninger (http://bank.stat.gl/UDDLBR og http://bank.stat.gl/ARDBFB8 ).


 

Lærlingene bliver ældre

De fleste lærlinge var 20-29 år svarende til 64 pct. i 2018. Det var kun en mindre del, som var under 20 år. Siden 2012 er lærlingene blevet ældre. I 2012 var 60 pct. af lærlingene under 25 år. I 2018 var tallet faldet til 42 pct. Det er især andelen af lærlinge i aldersgruppen 25-34 år, som er steget. I samme periode er ungdomsårgangene i befolkningen blevet mindre; dog ikke i samme omfang som andelen af lærlinge.

 

Tabel 2. Lærlinge fordelt efter alder, 2012-2018

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

Pct.

<20 år

14

9

8

7

9

9

9

20-24 år

46

48

46

40

37

35

33

25-29 år

24

26

27

30

29

30

31

30-34 år

9

10

11

13

15

14

13

35-39 år

3

3

4

5

6

5

6

40->

4

5

5

5

6

6

7

Kilde: Grønlands Statistik- egne beregninger (http://bank.stat.gl/UDDLBR og http://bank.stat.gl/ARDBFB8 )