Faldende overskud på den offentlige saldo

Der er fortsat overskud på den offentlige saldo i 2013. Overskuddet på den offentlige saldo er opgjort til 255 mio. kr., hvilket svarer til en nedgang på 164 mio. kr. ift. forhold til 2012, hvor overskuddet blev opgjort til 419 mio. kr. Det faldende overskud skyldes primært en stigning i det offentlige konsum, som overgår stigningen i offentlige indtægter.

 

Figur 1. Den offentlige saldo

 

Vækst i det offentlige forbrug

Udgifter til fremstilling af offentlige serviceydelser (det offentlige konsum) omfatter udgifter til aflønning af ansatte, forbrug af fast realkapital samt forbrug i produktionen fratrukket indtægter fra salg af varer og tjenester. Den største del af konsumet går til lønninger. I 2013 steg de samlede lønudgifter med 3,5 pct. til 4.090 mio. kr. og forbruget i produktionen steg med 13,1 pct. til 3.597 mio. kr. Indtægter fra salg af varer og tjenester steg med 19,4 pct. til 927 mio. kr. Samlet set steg det offentlige konsum til 7.311 mio. kr. svarende til en stigning på 5,9 pct.

 

Faldende investeringer

De offentlige investeringer omfatter først og fremmest faste nyinvesteringer samt udgifter til køb/salg af ejendomme. Den samlede kapitalakkumulation faldt med 23 mio. kr. til 595 mio. kr. i 2013. Herudover omfatter de offentlige investeringer kapitaloverførsler til selskaber, private husholdninger og private nonprofit-institutioner. I 2013 steg de samlede kapitaloverførsler med 3,7 mio. kr. til 62 mio. kr. primært som følge af større overførsler til husholdningerne. Resultatet blev, at de samlede offentlige investeringer faldt med 2,9 pct. til 658 mio. kr. i 2013.

 

Overførsler sikrer lille stigning i indtægter

De samlede offentlige indtægter steg med 147 mio. kr. til 10.309 mio. kr. svarende til en stigning på 1,4 pct. Heraf udgør andre løbende overførsler 4.872 mio. kr. Det drejer sig om bloktilskud fra Danmark, EU’s betalinger, statens bidrag til miljøforbedringer, Grønlands andel af Nationalbankens overskud samt refusion ift. udgifterne i den statslige sektor. Indtægten fra løbende skatter stagnerede derimod på kr. 3.608 mio. kr. i 2013, hvilket svarer til et fald på 45 mio. kr.